Qui som?

Som una associació sense ànim de lucre, formada per pares i mares d’alumnes que, de manera voluntària, treballa pel col·lectiu educatiu intentant afavorir els interessos dels nens i les nenes, de les seves famílies i de l’escola.

Com ens organitzem?

L’Ampa s’estructura en una junta directiva i en diferents comissions de treball. Tant els membres de la junta com el de les comissions són pares i mares de l’escola que s’han presentat voluntàriament per col·laborar en l’associació de famílies de la nostra escola. Cap càrrec és remunerat. L’ AFA està adherida a la aFFaC, Associacions federades de families d'alumnes de Catalunya.

La junta

La junta de l’Afa està formada per diferents càrrecs: 

Informació important

A principi de curs actualitzarem aquesta secció.

L’AFA som i la fem tots i totes. Actualment som 189 famílies.

Quantes més siguem, més força tindrem!

Com pots col·laborar?

Feu-vos socis!

Feu-vos socis de l’entitat amb una quota anual de 26€ per família.

Participa!

Participa a les activitats que organitzem.

Documentació

Descarrega't els estatuts

Clica l'enllaç i descarrega't els nostrs estatuts.

Full d'alta de soci

Clica l'enllaç i descarrega't el full d'alta per fer-vos socis.

El Consell Escolar

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de l’escola i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació de les activitats.

Composició:

 • Director, president: Lluís Llovet.
 • Cap d’Estudis: Maite Casquete.
 • Secretaria: Encarna Molons.
 • Ajuntament: Tònia Vila.
 • Quatre mestres elegits pel claustre de professors/es: Marta Casas, Rosa Miró, Encarna Molons i Miguel Ángel Lira.
 • Cinc pares/mares d’alumnes,  quatre dels/de les quals són membres electes del seu sector: Un altre designat per l’AFA: Ivan Nieto, Núria Colomer, Laia Mercadé, David Ribot i Carme Gil (AFA).
 • PAS: Anna Manzanares.

Corresponen al consell escolar les funcions següents (Art. 148. LEC):

 • Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 • Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 • Aprovar la carta de compromís educatiu.
 • Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars  complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el  desenvolupament i els resultats.

Contacta amb nosaltres!